Insane
BerandaBlogSocial feeds

Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx .idalluq'am iniralmon yimsar gninralnoidats nagidalitalhsi adimovad rinrut atim'oq yilikhsat yillahaM av AFIF adrbaytko 8 liy 5102 .idhsiqinoq nadtoyiqqarat ralU .ralidruyub firhsat agisyidov avksoM av nozoQ ,ihcoS ,grubreteP-tknaS regnU sirK irabhar gninu av isayistkepsni AFIF adi'gohc ifirhsat yimsar kli agayissoR adiyo rbaytko liy 4102 ." ridadqomliq amin adralnoidats ub tayizav igadnoidats athcu ottah ikoy atikki ,rib igadakirfA yibunaJ ,zimyamloq adtayizav zib" ,kedgninuhs U .idtya inigilnikmum ihsiyamak ahcag 01 nad 21 inos gninralyoj nuhcu rinrut ,ilyafut hsivhsat ahciy'ob hsiridl'ot inralnodyam adayissoR adiyo luyi liy 4102 ,rettalB ppeZ .idte agat 21 inos ralnoidats av idraqsiq agat 11 inos gninralrahahs ibak lvalsoraY av radonsarK .ide nagniliq nol'e adrbaytnes 92 liy 2102 ivolnat yinukay gninralrahahs nagloQ .bil'ob ihcnirib inoidats "omanyD" ad "anerA ayityrktO" adtxatyop ,kedgninuhs ,idniliq rokeb nadinomot itamukuh tayoliv ihsiliruq gninnoidats igadkslodoP igaditayoliv avksoM .idrityamak ahcag 41 nad 61 ininos ralnoidats ayissoR adiyo rbaytko liy 1102 ."idaliruq nadignay isat 31 av idanalignay isathcu nadnoidats at 61 ,idarihso inibalat laminim gninAFIF ase ub ,idaliq filkat innoidats 61 av inrahahs nobzem 31 ifilkat ayissoR" :nagliyed yadnuhs adtobosih ahciy'ob hsalohab inralfilkaT .adiraqhsat nuhcu hsiritraqsiq initqav tahoyas nuhcu ralaomaj igadtakalmam attak ikoy adisayissoR aporveY ralrahahs ahcraB .idliq filkat inhsil'ob age agiralrahahs grubniretakeY av lvalsoraY ,dargogloV ,ihcoS ,ksnaraS ,aramaS ,grubreteP-tknaS ,noD-an-votsoR ,dorogvoN yinjiN ,avksoM ,radonsarK ,nozoQ ,dargninilaK ayissoR Perihal Piala Dunia 2018Perihal Piala Dunia 2018 .idalek ir'g'ot agliy 1202 nuhcu igobuk ralayistaredefnoK AFIF iralbilo'g gninitanoipmehc nohaJ .idat'o bil'ob adinoidats "ikinjuL" adavksoM inuk luyi 51 laniF .idalizakt'o niy'o at 46 imaj adnodyam at 21 naghsalyoj adrahahs at 11 .adqomte korithsi atram ihcnirib adiralaqabosum igobuK nohaJ AFIF ,mah amanaP av ayidnalsI .idal'ob aomaj anogay nagidaliq ayomih iniralaomaj amret ayilizarB av ayinamreG ,nadalmuj uhs ,iniralihcayomih isaomaj amret ayinamreG nalib irhsan iggn'os gninrinrut igliy 4102 irafan 02 gninaomaj 23 .idanalqina aomaj nobzem adhsivar kitamotva av iralaqabosum hsalaras adisat13 nadralU .idate korithsi aomaj amret 23 adlaniF .idareb nokmi aghsiraqhsob initqav tahoyas ,adimsiq yibra'g gnini'got larU ,adisayissoR gninaporvE ,mah isatrorib gninralnoidats ;itanoipmehc nohaj ihcnirib nagt'o bil'ob adaporvE noyub nadliy 6002 uB .naglirithsalajer ihsit'o bil'ob gn'os nadinaglireb iququh kilnobzem agtakalmam adrbaked-2 liy 0102 ,ahcagluyi-51 nadnuyi 41 liy 8102 adisayistaredeF ayissoR .idal'ob itanoipmehc nohaj arrak tr'ot ,igobuk AFIF nohaj-12 naglite forit'e nadinomot iralaomaj amret yillim gniniralamhsuyu iraloz'a AFIF itanoipmehc nohaj igliy 8102 AFIF Perihal Piala Dunia 2018

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Get Yourself Free Web Hosting At Blogspots.gq , Worldpress.cf , Presspot.ga , Berkaswan.tk , Garudahost.ml , Googiehost and Ultimatefreehost.

PromatirBanner468x60.png
PTCIndoBanner468x60.jpg
KlikAjaDehBanner468x60.gif
EasyHits4UBanner468x60.gif
MuatinBanner468x60.gif

Dissendium - Partikular Media Daring dikelola oleh Dipo Dwijaya S.